Registration of a trademark in Kazakhstan: step-by-step instruction
★ What are the differences between a brand, a logo and a trademark?
★ Why should an entrepreneur register a trademark?
★ What should one do to register a trademark and how much does it cost?
Other topics to be covered at the seminar:
✔ Basics of intellectual property;
✔ Types and objects of intellectual property;
✔ Differences between brand and trademark;
✔ Procedure for registration of copyright in Kazakhstan and abroad (Madrid system of trademark registration);
✔ Costs associated with the registration of a trademark;
✔ Responsibility for violation of the use of trademarks in the Republic of Kazakhstan.

Speaker - Suyundukov Madi - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan (registration No. 112).
Madi has numerous international certificates in the field of legal protection of intellectual property, effective use of the Madrid system of international registration of marks etc. At various times he worked at the National Institute of Intellectual Property, JSC "NATD", etc. Currently Madi is the intellectual property Manager of the Office commercialization at Nazarbayev University Research and Innovation System.

Date: May 15
Time: 6.30 p.m.
Location: Nazarbayev University, block 3, office 3e.224 (extension)

REGISTRATION
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САУДА БЕЛГІЛЕРІН ТІРКЕУ: қадамдық нұсқаулық
★ Логотип, сауда белгісі және сауда маркасы арасындағы айырмашылық неде?
★ Неліктер кәсіпкерлер тауар белгісін тіркейді?
★ Белгіні не үшін тіркеу керек және ол қанша тұрады?

Семинарда сіз тағы не үйренесіз:

✔ зияткерлік меншік негіздері;
✔ зияткерлік меншік нысандары мен объектілері;
✔ бренд, тауар белгісі, бренд арасындағы айырмашылық;
✔ Қазақстанда және шетелде авторлық құқықты тіркеу рәсімі (сауда белгісін тіркеу Мадрид жүйесі);
✔ Тауар таңбасын тіркеуге байланысты шығындар;
✔ Қазақстан Республикасында тауар таңбаларын пайдалануды бұзғаны үшін жауапкершілік


Семинар спикері - Сүйіндеров Мәди - Қазақстан Республикасының патенттік сенім білдірілген өкілі (рег. № 112).

Мади зияткерлік меншіктің құқығын қорғау саласындағы көптеген халықаралық сертификаттарға ие, Мадрид жүйесін тиімді пайдалану, маркаларды халықаралық тіркеуден өткізу және т.б. Ұлттық зияткерлік меншік институтында жұмыс істеді, АО "НАТР" және т.б.

Қазіргі уақытта Мади «Назарбаев Университетінің Ғылыми-инновациялық жүйелері» ұлттық институтын коммерциализациялау бөлімінің менеджері болып табылады.

Сағат: 18:30
Мекен-жайымыз: Назарбаев Университеті, блок 3, каб. 3e.224 (extension)

ТІРКЕЛУ
РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В КАЗАХСТАНЕ: пошаговая инструкция
★ Какая разница между логотипом, товарным знаком и товарной маркой?
★ Зачем предпринимателю регистрировать товарный знак?
★ Что нужно для регистрации знака и сколько это стоит?
О чем еще Вы узнаете на семинаре:
✔ Основы интеллектуальной собственности;
✔ Виды и объекты интеллектуальной собственности;
✔ Различия между брендом, товарным знаком, торговой маркой;
✔ Процедура регистрации авторских прав в Казахстане и за рубежом (Мадридская система регистрации товарных знаков);
✔ Расходы, связанные с регистрацией товарного знака;
✔ Ответственность за нарушение использования товарных знаков в Республике Казахстан.

Спикер семинара Суюндуков Мади Патентный поверенный Республики Казахстан (рег. № 112).
Мади имеет многочисленные международные сертификаты в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, эффективного использования Мадридской системы международной регистрации знаков и др. Работал в Национальном институте интеллектуальной собственности, АО "НАТР" и др. В настоящее время Мади является менеджером по интеллектуальной собственности Офиса коммерциализации ЧУ "Nazarbayev University Research and Innovation System".


➡ Время: 18:30
➡ Место: Назарбаев Университет, блок 3, каб. 3e.224 (extension)

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
ABC Education Center
Nazarbayev University Research and Innovation System
- Astana Business Campus -
Astana, Kazakhstan, 010000
Kabanbay batyr ave. 53,
Tel.: +7(7172) 709375
E-mail: assylzhan.upasheva@nu. edu.kz